Όροι & Προϋποθέσεις

Home | Όροι & Προϋποθέσεις

Όταν η κράτηση θέσης στάθμευσης πραγματοποιείται εντός του διαδικτυακού χώρου, μέσω της ιστοσελίδας www.airpark.gr, συνάπτεται αυτομάτως απευθείας σύμβαση μεταξύ του Χρήστη και της εταιρείας με την επωνυμία AIRPARK, που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, Τ.Κ. 194 00, με ΑΦΜ 115651287 και Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

Κάθε κράτηση, που έχει επιβεβαιωθεί, όπως περιγράφεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης, αποτελεί σύμβαση ανάμεσα στο Χρήστη και την AIRPARK. Μόλις η κράτηση επιβεβαιωθεί, η εταιρεία δεσμεύεται να παράσχει στο Χρήστη στάθμευση εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών για τη χρονική περίοδο που έχει δηλωθεί και εντός συγκεκριμένου χώρου στάθμευσης. Η κράτηση δε δεσμεύει συγκεκριμένη θέση στάθμευσης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση info@aipark.gr, καλώντας το +30 210 6620020 ή στο +306983196866, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

1.2. Συμβαλλόμενα Μέρη και Ορισμοί

Στους παρόντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους, οποιαδήποτε αναφορά σε «β’ πρόσωπο πληθυντικού (εσείς/σας)» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρείται από την AIRPARK, ότι έχει πραγματοποιήσει κράτηση θέσης στάθμευσης.

Ο όρος «Διάρκεια Στάθμευσης» σημαίνει τον χρόνο και εν γένει τη χρονική διάρκεια της απαιτούμενης ή αιτούμενης από τον Χρήστη ή ελάχιστα απαιτούμενης στάθμευσης οχήματος, εντός οποιουδήποτε εκ των χώρων στάθμευσης επιλεγεί από το χρήστη,  που αρχίζει κατά την ημερομηνία και ώρα εισόδου και λήγει την ημερομηνία και ώρα εξόδου, όπως περιγράφεται στην υπηρεσία ηλεκτρονικής κράτησης θέσης στάθμευσης.

Ο όρος «Διαχειριστής» σημαίνει την εταιρεία με την επωνυμία “AIRPARK.”.

Ο όρος «Email Επιβεβαίωσης Κράτησης» σημαίνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σας αποστέλλεται από την AIRPARK και επιβεβαιώνει όλα τα στοιχεία της κράτησής σας.

Ο όρος «Ζημία» περιλαμβάνει θάνατο ή τραυματισμό που υπέστησαν οι Χρήστες και Τρίτοι εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων, μερική ή ολική απώλεια περιουσίας, μερική ή ολική καταστροφή Οχήματος, μερική ή ολική κλοπή του Οχήματος, μερική ή ολική κλοπή περιουσίας/περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται εντός του Οχήματος, ή οποιαδήποτε άλλη ζημία/απώλεια, υλική ή μη, που προκαλείται από τους Χρήστες ή/και Τρίτους ή και στους Χρήστες ή/και σε Τρίτους, ή σχετίζεται με την κατάσταση των Οχημάτων ή τα Οχήματα αυτά καθ’ αυτά ή σχετίζεται γενικά με τη χρήση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών του AIRPARK και τη στάθμευση εντός αυτών.

Ο όρος «Όχημα» σημαίνει οποιοδήποτε όχημα εισέρχεται στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών και σταθμεύει εντός αυτών, και περιλαμβάνει αυτοκινούμενα τροχοφόρα οχήματα, μαζί με τον εξοπλισμό και τα αξεσουάρ τους.

Ο όρος «Τρίτα Πρόσωπα» σημαίνει το οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπάλληλος, επισκέπτης, επιβάτης και εν γένει Τρίτο πρόσωπο των χώρων στάθμευσης και σε κάθε περίπτωση ευρίσκεται εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών του AIRPARK.

Ο όρος «Χώροι Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών» σημαίνει τους χώρους στάθμευσης Μικρής ή μεγάλης διάρκειας.

Ο όρος «Χρήστης» σημαίνει το νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει προβεί σε κράτηση θέσης στάθμευσης μέσω διαδικτυακού χώρου της AIRPARK (www.airpark.gr) εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

1.3. Ευθύνη

H AIRPARK ευθύνη φέρει μόνο σε περίπτωση τυχόν Ζημίας που προκαλείται εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών κατά τη διάρκεια της στάθμευσης οχήματος και εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του οχήματος δεν προκάλεσε καθ’ οιονδήποτε τρόπο την προαναφερόμενη ζημία. Κατά τα άλλα και σε κάθε άλλη περίπτωση ζημίας, ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στον Γενικό και Ειδικό όρο 2.2 του παρόντος. Καμία διάταξη των παρόντων γενικών και ειδικών όρων δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα σας.

Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι στάθμευσης στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, ισχύουν για όλους τους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών και διέπουν τη στάθμευση του οχήματός σας, είτε έχει γίνει κράτηση, είτε όχι. H AIRPARK διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει τους παρόντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους. Ωστόσο, αφότου πραγματοποιήσετε ηλεκτρονική κράτηση, οι αναρτημένοι κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης της κράτησης σας Γενικοί και Ειδικοί Όροι είναι εκείνοι που ισχύουν και διέπουν την κράτησή σας. Παρόλα αυτά, οι Χρήστες δεν πρέπει να θεωρούν, ότι οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι, οι οποίοι ίσχυαν σε μία περίπτωση, θα εξακολουθούν να ισχύουν και στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Οι Χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και λάβει πλήρη γνώση όλων των Γενικών και Ειδικών Όρων, προτού προβούν σε οποιαδήποτε κράτηση.

H AIRPARK δύναται να μεταβάλει ή να αποσύρει, κατά την απόλυτη και διακριτική της ευχέρεια και κατά πάντα χρόνο, τυχόν προσφορές, χωρίς ειδοποίηση.

Με την παρούσα σύμβαση, H AIRPARK παρέχει σε κάθε Χρήστη υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων και δε θα φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε έξοδα, δαπάνες αποζημίωσης ή  κόστη που σχετίζονται με πτήσεις ή άλλες υπηρεσίες. Ο κάθε Χρήστης είναι αποκλειστικά και ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος να διασφαλίσει, να έχει μεριμνήσει, να έχει στη διάθεσή του επαρκή χρόνο για να σταθμεύσει έγκαιρα το όχημά του όσον αφορά σε οποιοδήποτε αεροπορικό ταξίδι πρόκειται να πραγματοποιήσει καθώς και τις λοιπές ταξιδιωτικές σας ρυθμίσεις.

1.4. Ανωτέρα Βία

H AIRPARK ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ακύρωση οποία προκαλείται από :

 • Πόλεμο (κηρυχθέντα ή μη), εισβολή, επανάσταση, ένοπλη σύγκρουση ή ενέργεια αλλοδαπού εχθρού που σε κάθε περίπτωση εμπλέκουν ή επηρεάζουν άμεσα την Ελληνική Δημοκρατία
 • Επανάσταση, εξέγερση, στάση ή άλλη πολιτική αναταραχή, τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά, σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων της Ελληνικής Δημοκρατίας
 • Πυρηνική έκρηξη, μόλυνση χημική ή από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία.
 • Οποιαδήποτε επίδραση των στοιχείων της φύσης, περιλαμβανομένων των κεραυνών, πυρκαγιών, σεισμών, παλιρροϊκών κυμάτων, πλημμύρας, καταιγίδας, κυκλώνα, τυφώνα ή ανεμοστρόβιλου
 • Οποιονδήποτε τεχνικών προβλημάτων στις μεταφορές, κλεισίματος ή συμφόρησης αεροδρομίων, ακύρωσης ή μεταβολής των δρομολογίων από τις αεροπορικές εταιρείες, αναστολής των λειτουργιών του Αεροδρομίου και/ή των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών λόγω έκτακτης ανάγκης και λόγω οποιουδήποτε παρόμοιου γεγονότος που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής της AIRPARK.
 • Έκρηξη (πλην πυρηνικής έκρηξης ή έκρηξης που προκαλείται από πολεμικές ενέργειες)
 • Επιδημία ή λοιμό

1.5. Δικαίωμα της AIRPARK για Ακύρωση ή Παροχή Εναλλακτικού Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων

H AIRPARK διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να παράσχει υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων, να ακυρώσει τη σύμβαση ή να παράσχει αντίστοιχο εναλλακτικό χώρο στάθμευσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε αυτή την περίπτωση, η AIRPARK θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να σας ειδοποιήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης από πλευράς της AIRPARK, ο Χρήστης δε θα χρεωθεί για την κράτηση και η AIRPARK δε θα φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε άλλα έξοδα ενδέχεται να υποστείτε ως αποτέλεσμα της παραπάνω αδυναμίας.

1.6. Προσωπικά Δεδομένα

Τα δεδομένα που λαμβάνονται σε σχέση με την κράτηση θέσης στάθμευσης οχήματος που πραγματοποιείτε, δε θα χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό πέραν της επεξεργασίας του αιτήματός του Χρήστη  και δε θα κοινοποιούνται σε Τρίτους.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον, όταν ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

1.7. Δίκαιο – Διαφορές και Δωσιδικία

Οποιαδήποτε σύμβαση συνομολογείται ανάμεσα σε εσάς και την AIRPARK, είτε μέσω της ιστοσελίδας (www.airpark.gr), είτε μέσω τρίτων προσώπων (π.χ. Airtickets, Aegean) διέπεται από/και ερμηνεύεται, σύμφωνα με το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση ή σε σχέση με αυτή να επιλύεται φιλικά. Εάν δεν είναι δυνατή τέτοια διευθέτηση, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της διαφοράς αυτής, η διαφορά θα υποβάλλεται στα Δικαστήρια Αθηνών τα οποία ρητώς συμφωνείται ότι έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.

1.8. Διάφορες διατάξεις

H AIRPARK διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη και διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή οποιονδήποτε από τους παρόντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους. Η εκάστοτε τελευταία έκδοση των Γενικών και Ειδικών Όρων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της (www.airpark.gr).

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

2.1. Χρήση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών

2.1.1.      Η Εταιρεία θέτει τους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών στη διάθεση των Χρηστών αποκλειστικά και μόνον για την στάθμευση των Οχημάτων τους. Ως εκ τούτου, εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών παρέχονται προς τους Χρήστες αποκλειστικά και μόνον υπηρεσίες στάθμευσης.

O Χρήστης πριν από την απομάκρυνσή του από τον Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

2.1.1.2.  Όλα τα παράθυρα του Οχήματός του είναι ασφαλισμένα,

2.1.1.3.  Δεν έχει παραμείνει εντός του Οχήματος του οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή ζώο,

2.1.1.4.  Τα προσωπικά αντικείμενα του Χρήστη είναι τοποθετημένα εντός των χώρων αποθήκευσης του Οχήματός του και δεν είναι ορατά από τρίτα πρόσωπα.

2.2. Ζημία Οχήματος του Χρήστη, άλλου Οχήματος ή Ξένης Περιουσίας εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών

2.2.1.     Εάν ο Χρήστης προκαλέσει κατά την χρήση του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών οποιαδήποτε Ζημία σε άλλο Όχημα ή σε τρίτο πρόσωπο ή στις εγκαταστάσεις του Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, οφείλει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

2.2.1.1.  Nα ενημερώσει εντός της ίδιας ημέρας οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Διαχειριστή σχετικά με το συμβάν, ούτως ώστε να συμπληρωθεί εγγράφως από το προσωπικό του Διαχειριστή η σχετική αναφορά συμβάντος,

2.2.1.2.  Να ειδοποιήσει άμεσα την Αστυνομία,

2.2.1.3.  Να ειδοποιήσει το ταχύτερο δυνατό την ασφαλιστική του εταιρεία,

Ειδικά σε περίπτωση που ο Χρήστης προκαλέσει Ζημία στις εγκαταστάσεις των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, ο ίδιος οφείλει να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τέτοιας Ζημίας. Σε περίπτωση που ο Χρήστης προκαλέσει Ζημία σε Όχημα ή περιουσιακό στοιχείο τρίτου, ο ίδιος οφείλει να αποζημιώσει πλήρως το εν λόγω τρίτο πρόσωπο για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τέτοιας Ζημίας ή την Εταιρεία, στην περίπτωση που η Εταιρεία υποχρεούται να αποζημιώσει το εν λόγω τρίτο πρόσωπο.

2.3. Ασφάλεια εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών

Ο Χρήστης οφείλει:

2.3.1.     Να οδηγεί προσεκτικά το Όχημά του εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών και να τηρεί πλήρως τα όρια ταχύτητας,

2.3.2.     Να σταθμεύει το Όχημά του αποκλειστικά και μόνον εντός των διαγραμμισμένων θέσεων των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών και να συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε αναρτημένη, από το Διαχειριστή, ρυθμιστική και πληροφοριακή σήμανση,

2.3.3.     Να  συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε αναρτημένη, από τον Διαχειριστή, ρυθμιστική και πληροφοριακή σήμανση σχετικά με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στάθμευση και διάταξη των Οχημάτων εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών,

2.3.4.     Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης συνοδεύει ανήλικα πρόσωπα, εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, οφείλει να τα έχει υπό τη συνεχή επίβλεψή του,

2.3.5.     Να καταβάλλει την πρέπουσα προσοχή και να προφυλάσσεται από τα Οχήματα  που βρίσκονται εν κινήσει εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών,

2.3.6.     Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης συνοδεύει ζώα, εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών, οφείλει να τα έχει δεμένα με λουρί, όταν αυτά δεν ευρίσκονται εντός του Οχήματος.

2.4. Δραστηριότητες που Απαγορεύονται

2.4.1.     Κανένα Όχημα δεν θα ρυμουλκείται εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών ή θα εισέρχεται σε αυτόν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός με χρήση της δικής του μηχανικής ισχύος.

2.4.2.     Οι Χρήστες των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών απαγορεύεται να εκτελούν εργασίες, επισκευές, συντήρηση ή πλύσιμο των Οχημάτων τους κατά την διάρκεια παραμονής τους στο χώρο στάθμευσης.

2.4.3.     Ουδεμία δραστηριότητα, που σχετίζεται με την πώληση, ενοικίαση ή άλλου είδους διάθεση του Οχήματος δεν θα λαμβάνει χώρα εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

2.4.4.     Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση εκτός των διαγραμμισμένων θέσεων, καθώς και η παρακώλυση, από τα οχήματα, των διαδρόμων κυκλοφορίας εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

2.4.5.     Ο Χρήστης δε θα προβαίνει κατά τη χρήση των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών σε ενέργειες που ενδέχεται να διαταράξουν την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία ή προκαλέσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στο Διαχειριστή ή σε οποιονδήποτε άλλο Χρήστη εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

2.4.6.     Ο Χρήστης δε θα εκπέμπει ασκόπως θόρυβο ή αδικαιολογήτως καυσαέρια εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

2.4.7.     Ο Χρήστης οφείλει να μην αποθέτει εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών απορρίμματα κάθε είδους, παρά μόνον στα ειδικά δοχεία που προορίζονται για το σκοπό αυτό.

2.4.8.     Ο Χρήστης δε θα ανεφοδιάζει με καύσιμα το Όχημά του, άλλα ούτε και θα μεταφέρει με αυτό καύσιμα εντός των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

3.1. Κράτηση / Πληρωμή

Η κράτηση θέσεων στάθμευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό χώρο (internet), μέσω της ιστοσελίδας της AIRPARK, στη διεύθυνση www.airpark.gr. Κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για μία θέση στάθμευσης κάθε φορά.

Κατά την πραγματοποίηση της κράτησης, ο Χρήστης θα πρέπει να ορίζει την επιθυμητή διάρκεια στάθμευσης και να επιλέξει τον χώρο στάθμευσης.

Κράτηση θέσεων στάθμευσης θα πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο 1 ώρα πριν από την ώρα κατά την οποία απαιτείται η θέση στάθμευσης.

Η κράτηση που πραγματοποιείται από τον Χρήστη, δεν είναι μεταβιβάσιμη σε τρίτον και ισχύει μόνο για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες, την τιμή και το χώρο στάθμευσης που ορίζονται στην κράτησή του.

Για να χρησιμοποιήσετε το χώρο στάθμευσης στον οποίο έχετε κάνει κράτηση, επιβάλλεται να:

 • Ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης.
 • Χρησιμοποιήσετε το όχημα με την πινακίδα που αναφέρεται στην κράτησή σας, φροντίζοντας ώστε η πινακίδα να είναι καθαρή, χωρίς φθορές και να μην αποκρύπτεται με οποιονδήποτε τρόπο.

Όταν βρεθείτε στο χώρο στάθμευσης στον οποίο έχετε κάνει κράτηση θέσης στάθμευσης, θα πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

Κατά την είσοδό σας:

 • Το όχημά σας αναγνωρίζεται αυτόματα στην είσοδο, εφόσον χρησιμοποιήσετε το όχημα με τον αριθμό κυκλοφορίας που έχετε δηλώσει στην κράτησή σας.
 • Παρακαλείσθε να διατηρείτε το εισιτήριό σας καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια που το όχημά σας παραμένει στο χώρο στάθμευσης του AIRPARK.

i)              Σε περίπτωση που η Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός σας είναι ίδια ακριβώς με εκείνη που ορίζεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης που έχετε λάβει, θα χρεωθείτε το αντίτιμο κράτησης που ορίζεται στο e mail επιβεβαίωσης της κράτησής σας.

ii)             Σε περίπτωση που η Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός σας υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης που έχετε λάβει (μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής), θα χρεωθείτε το ανάλογο αντίτιμο για τον επιπλέον χρόνο στάθμευσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο κράτησης θέσης στάθμευσης.

iii)            Σε περίπτωση που η Διάρκεια Στάθμευσης του οχήματός σας είναι μικρότερη από τη διάρκεια που ορίζεται στο Email Επιβεβαίωσης Κράτησης που έχετε λάβει (μικρότερη διάρκεια παραμονής), θα χρεωθείτε το ανάλογο αντίτιμο για την πραγματική διάρκεια στάθμευσης του οχήματος σας, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο κράτησης θέσης στάθμευσης.

iv)           Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε το χώρο στάθμευσης (nonshow), δε θα χρεωθείτε.

3.2. Ακυρώσεις ή Αλλαγές Κρατήσεων Θέσης Στάθμευσης

Παράταση της Διάρκειας Στάθμευσης για την οποία έχετε κάνει κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης για ολόκληρο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιθυμείτε να σταθμεύσετε το Όχημά σας. Σε περίπτωση παράτασης ηλεκτρονικής κράτησης, η κράτησή σας θα αντιμετωπίζεται ως νέα κράτηση. Οι τιμές χρέωσης για τη νέα κράτηση θα βασίζονται στις θέσεις και τα προϊόντα που υπάρχουν διαθέσιμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές που παρέχονταν κατά την πραγματοποίηση της αρχικής σας κράτησης. Συγκεκριμένα, ένας Χρήστης ο οποίος έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονική κράτηση με συγκεκριμένη τιμή και στη συνέχεια επιθυμεί να παρατείνει τη διάρκεια της εν λόγω κράτησης, ενδέχεται με τη νέα κράτηση να λάβει διαφορετική προσφορά από την αρχική τιμή που του είχε δοθεί.

Δεν υφίσταται επιπλέον χρέωση για την αλλαγή ή ακύρωση ηλεκτρονικής κράτησης.

Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής της μη προπληρωμένης κράτησής σας, επίσημη ειδοποίηση σχετικά με την εν λόγω ακύρωση ή αλλαγή θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά τη διαδικασία της κράτησης.

4. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

4.1. Μεταβολή των Γενικών και Ειδικών Όρων
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Γενικούς & Ειδικούς  Όρους.

4.2. Αποδοχή των Γενικών και Ειδικών Όρων
Ο Χρήστης των Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, τους οποίους ο Χρήστης δια της εισόδου του στους Χώρους Στάθμευσης Οχημάτων Επιβατών και χρήσης αυτών αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΚΡΑΤΗΣΗ